House of Artists Mitin-Potapov XIX世纪30 - 40年。

直到19世纪的最后一个季度,古典主义统治着奥斯塔什科夫的住宅建筑。 艺术家米廷宫是这种类型中最精致的建筑物。 这座带夹层的两层大厦的艺术外观的基础是四柱式离子门廊,区分了建筑的中心。[[57.07912,33.10386],[57.07942,33.10469],[57.07975,33.10538],[57.08019,33.10609],[57.0806,33.1067],[57.08077,33.10691],[57.08107,33.10722],[57.08138,33.10747],[57.08283,33.10829],[57.08311,33.1085],[57.08346,33.10879],[57.08378,33.10912],[57.0839,33.1092],[57.08402,33.10924],[57.08418,33.10926],[57.0843,33.10925],[57.08479,33.10909],[57.08521,33.10889],[57.08579,33.1086],[57.08607,33.10842],[57.08645,33.1081],[57.08689,33.10769],[57.08702,33.10761],[57.08726,33.10743],[57.08813,33.10694],[57.08898,33.10647],[57.08969,33.10606],[57.09013,33.10587],[57.09043,33.10583],[57.09093,33.10592],[57.09161,33.10615],[57.09282,33.10651],[57.09313,33.10669],[57.09328,33.10682],[57.0935,33.10707],[57.0936,33.1072],[57.09378,33.10683],[57.09448,33.10543],[57.09612,33.10253],[57.09689,33.10072],[57.09731,33.09974],[57.09757,33.09914],[57.09769,33.09899],[57.0978,33.09893],[57.09841,33.09867],[57.09866,33.09854],[57.09895,33.09826],[57.09914,33.09803],[57.0992,33.09793],[57.09928,33.09775],[57.09935,33.09726],[57.09948,33.0962],[57.09969,33.09504],[57.0998,33.09459],[57.09989,33.09435],[57.1001,33.09386],[57.10052,33.09403],[57.1009,33.09408],[57.10159,33.09412],[57.10197,33.09415],[57.10221,33.09409],[57.10235,33.09404],[57.10248,33.09396],[57.10269,33.09382],[57.1028,33.09375],[57.10292,33.09371],[57.10312,33.09372],[57.1038,33.09393],[57.10507,33.09447],[57.10526,33.09449],[57.10556,33.09449],[57.1067,33.09435],[57.10721,33.09431],[57.10763,33.09432],[57.10898,33.09438],[57.10961,33.09432],[57.1098,33.09426],[57.10996,33.09417],[57.11022,33.094],[57.1105,33.09373],[57.11102,33.09307],[57.11147,33.0926],[57.11166,33.09245],[57.11204,33.09227],[57.1124,33.09217],[57.11272,33.09211],[57.11351,33.09204],[57.11383,33.09206],[57.11437,33.09214],[57.11542,33.09235],[57.11573,33.09244],[57.11789,33.09337],[57.11829,33.09353],[57.11846,33.09355],[57.11855,33.09355],[57.11868,33.0935],[57.11886,33.09337],[57.11899,33.09322],[57.1191,33.09306],[57.11916,33.09292],[57.11927,33.09253],[57.11938,33.09201],[57.11943,33.09189],[57.11953,33.09174],[57.11963,33.09166],[57.11983,33.09158],[57.12137,33.09114],[57.12147,33.09116],[57.12304,33.09172],[57.12383,33.09205],[57.12405,33.0922],[57.12508,33.09324],[57.1276,33.09572],[57.12805,33.09621],[57.13039,33.09905],[57.13142,33.10032],[57.13172,33.1008],[57.13201,33.10138],[57.13233,33.10211],[57.13289,33.1034],[57.13351,33.10478],[57.13359,33.10494],[57.13364,33.10503],[57.13382,33.10525],[57.134,33.106],[57.13429,33.1072],[57.13499,33.10938],[57.13557,33.11103],[57.1358,33.11169],[57.1362,33.11277],[57.1363,33.11298],[57.13642,33.11324],[57.13668,33.11358],[57.1368,33.1137],[57.13689,33.11377],[57.137,33.1138],[57.13717,33.1138],[57.1373,33.11377],[57.13743,33.11373],[57.13757,33.11364],[57.13885,33.1127],[57.13982,33.11214],[57.1411,33.11141],[57.14196,33.11101],[57.14207,33.11194],[57.14214,33.11323],[57.1492,33.10914],[57.15204,33.10748],[57.15369,33.10654],[57.1589,33.10357],[57.1585,33.10123]]
57° 9' 30.9888" N 33° 6' 4.2012" E