Golod教授的金字塔

Golod金字塔是一种建筑结构,以常规四面体金字塔的形式制成。它们是所谓能量金字塔的建设性版本,它使用黄金分割的比例作为整形参数,这提供了积聚(猜测)由金字塔形状引起的假想异常能量的可能性。在饥荒金字塔中使用黄金分割的一个显着特点是它适用于连续刻在金字塔中的相邻球的直径比。当满足这个条件时,金字塔的高度与位于其底部的正方形的边的比率大约等于2,金字塔的面之间的角度约为27.3度。根据A.Golod的观点,金字塔的这种结构,考虑到结构的相对较大的尺寸,确保了其能量影响的最大效率。

 

Golod金字塔引起了广泛的公众反应,涉及作者的许多出版物和声明,他们发现了他的金字塔对有生命和无生命自然过程的有益效果的超自然机会以及与物理现象相矛盾的物理现象自然的基本法则。

 

塞利格金字塔于1997年夏季安装在塞利格湖岸边的奥斯塔什科夫镇附近。[[57.07912,33.10386],[57.07942,33.10469],[57.07975,33.10538],[57.08019,33.10609],[57.0806,33.1067],[57.08077,33.10691],[57.08107,33.10722],[57.08138,33.10747],[57.08283,33.10829],[57.08311,33.1085],[57.08346,33.10879],[57.08378,33.10912],[57.0839,33.1092],[57.08402,33.10924],[57.08418,33.10926],[57.0843,33.10925],[57.08479,33.10909],[57.08521,33.10889],[57.08579,33.1086],[57.08607,33.10842],[57.08645,33.1081],[57.08689,33.10769],[57.08702,33.10761],[57.08726,33.10743],[57.08813,33.10694],[57.08898,33.10647],[57.08969,33.10606],[57.09013,33.10587],[57.09043,33.10583],[57.09093,33.10592],[57.09161,33.10615],[57.09282,33.10651],[57.09313,33.10669],[57.09328,33.10682],[57.0935,33.10707],[57.0936,33.1072],[57.09378,33.10683],[57.09448,33.10543],[57.09612,33.10253],[57.09689,33.10072],[57.09731,33.09974],[57.09757,33.09914],[57.09769,33.09899],[57.0978,33.09893],[57.09841,33.09867],[57.09866,33.09854],[57.09895,33.09826],[57.09914,33.09803],[57.0992,33.09793],[57.09928,33.09775],[57.09935,33.09726],[57.09948,33.0962],[57.09969,33.09504],[57.0998,33.09459],[57.09989,33.09435],[57.1001,33.09386],[57.10052,33.09403],[57.1009,33.09408],[57.10159,33.09412],[57.10197,33.09415],[57.10221,33.09409],[57.10235,33.09404],[57.10248,33.09396],[57.10269,33.09382],[57.1028,33.09375],[57.10292,33.09371],[57.10312,33.09372],[57.1038,33.09393],[57.10507,33.09447],[57.10526,33.09449],[57.10556,33.09449],[57.1067,33.09435],[57.10721,33.09431],[57.10763,33.09432],[57.10898,33.09438],[57.10961,33.09432],[57.1098,33.09426],[57.10996,33.09417],[57.11022,33.094],[57.1105,33.09373],[57.11102,33.09307],[57.11147,33.0926],[57.11166,33.09245],[57.11204,33.09227],[57.1124,33.09217],[57.11272,33.09211],[57.11351,33.09204],[57.11383,33.09206],[57.11437,33.09214],[57.11542,33.09235],[57.11573,33.09244],[57.11789,33.09337],[57.11829,33.09353],[57.11846,33.09355],[57.11855,33.09355],[57.11868,33.0935],[57.11886,33.09337],[57.11899,33.09322],[57.1191,33.09306],[57.11916,33.09292],[57.11927,33.09253],[57.11938,33.09201],[57.11943,33.09189],[57.11953,33.09174],[57.11963,33.09166],[57.11983,33.09158],[57.12137,33.09114],[57.12147,33.09116],[57.12304,33.09172],[57.12383,33.09205],[57.12405,33.0922],[57.12508,33.09324],[57.1276,33.09572],[57.12805,33.09621],[57.13039,33.09905],[57.13142,33.10032],[57.13172,33.1008],[57.13201,33.10138],[57.13233,33.10211],[57.13289,33.1034],[57.13351,33.10478],[57.13359,33.10494],[57.13364,33.10503],[57.13382,33.10525],[57.13368,33.10451],[57.13357,33.10386],[57.13333,33.10222],[57.13311,33.1005],[57.13298,33.09919],[57.13291,33.09818],[57.13287,33.09717],[57.13289,33.09577],[57.13293,33.09176],[57.13324,33.07365],[57.13338,33.06586],[57.1335,33.05973],[57.13341,33.05668],[57.13325,33.05378],[57.13313,33.0522],[57.13306,33.05153],[57.13293,33.05073],[57.13223,33.047],[57.13184,33.0454],[57.13149,33.04411],[57.13092,33.0421],[57.13058,33.04112],[57.12995,33.03954],[57.12654,33.03133],[57.12561,33.0294],[57.1246,33.02761],[57.12398,33.02668],[57.12334,33.02583],[57.12281,33.02514],[57.12217,33.02438],[57.12138,33.02352],[57.12074,33.0229],[57.12034,33.02256],[57.11901,33.02144],[57.1186,33.02118],[57.11261,33.0179],[57.10949,33.01627],[57.10167,33.01214],[57.10138,33.01195],[57.10095,33.01158],[57.09973,33.01029],[57.09922,33.00961],[57.09877,33.00893],[57.0983,33.00813],[57.0979,33.00727],[57.09763,33.00658],[57.09728,33.00564],[57.09682,33.00405],[57.09655,33.00304],[57.0963,33.00192],[57.09605,33.00048],[57.09593,32.99945],[57.09582,32.99851],[57.09577,32.9975],[57.09576,32.99581],[57.09589,32.98785],[57.09597,32.98285],[57.09628,32.96267],[57.09647,32.96028],[57.09667,32.95848],[57.09704,32.95628],[57.09758,32.95388],[57.09814,32.95191],[57.09849,32.95085],[57.09927,32.9489],[57.10051,32.94634],[57.10136,32.94492],[57.10242,32.94346]]
57° 6' 9.3276" N 32° 56' 37.968" E