Klichen岛上的罗文格罗夫

在塞利格的克利申岛上,植物世界有一个奇迹 - 罗恩格罗夫。这里特别美丽,当然,在秋天,当山灰增长。该岛的性质非常美丽。内湖呼吸和平宁静。独特的沙砾顺利流入塞利格水域超过一百米。这是唯一的美景,在它的方式,在湖上的一个地方,吸引旅客在这里。传统上,“Klichchen”这个名字源自“哭泣”一词。岛上的居民并没有向沿着塞利格水道古代通过的商船致敬。当商船出现在湖面上时,在塞利格光滑的表面上以一种现代的方式听到了一个哭泣和交易者的声音,并且在字面和比喻意义上被“润湿”了。也许正因为如此,Klichen镇在14世纪被彻底摧毁。其余的居民搬到了现代奥斯塔什科夫的领土。 Klichen有着名的新石器时代遗址。在我们这个时代之前,人们在这里居住了2-3千年。在Klychen北部的海岸,特别是在暴雨之后,现在有时会遇到我们的祖先使用过的火石工具和陶瓷碎片。[[57.07912,33.10386],[57.07942,33.10469],[57.07975,33.10538],[57.08019,33.10609],[57.0806,33.1067],[57.08077,33.10691],[57.08107,33.10722],[57.08138,33.10747],[57.08283,33.10829],[57.08311,33.1085],[57.08346,33.10879],[57.08378,33.10912],[57.0839,33.1092],[57.08402,33.10924],[57.08418,33.10926],[57.0843,33.10925],[57.08479,33.10909],[57.08521,33.10889],[57.08579,33.1086],[57.08607,33.10842],[57.08645,33.1081],[57.08689,33.10769],[57.08702,33.10761],[57.08726,33.10743],[57.08813,33.10694],[57.08898,33.10647],[57.08969,33.10606],[57.09013,33.10587],[57.09043,33.10583],[57.09093,33.10592],[57.09161,33.10615],[57.09282,33.10651],[57.09313,33.10669],[57.09328,33.10682],[57.0935,33.10707],[57.0936,33.1072],[57.09378,33.10683],[57.09448,33.10543],[57.09612,33.10253],[57.09689,33.10072],[57.09731,33.09974],[57.09757,33.09914],[57.09769,33.09899],[57.0978,33.09893],[57.09841,33.09867],[57.09866,33.09854],[57.09895,33.09826],[57.09914,33.09803],[57.0992,33.09793],[57.09928,33.09775],[57.09935,33.09726],[57.09948,33.0962],[57.09969,33.09504],[57.0998,33.09459],[57.09989,33.09435],[57.1001,33.09386],[57.10052,33.09403],[57.1009,33.09408],[57.10159,33.09412],[57.10197,33.09415],[57.10221,33.09409],[57.10235,33.09404],[57.10248,33.09396],[57.10269,33.09382],[57.1028,33.09375],[57.10292,33.09371],[57.10312,33.09372],[57.1038,33.09393],[57.10507,33.09447],[57.10526,33.09449],[57.10556,33.09449],[57.1067,33.09435],[57.10721,33.09431],[57.10763,33.09432],[57.10898,33.09438],[57.10961,33.09432],[57.1098,33.09426],[57.10996,33.09417],[57.11022,33.094],[57.1105,33.09373],[57.11102,33.09307],[57.11147,33.0926],[57.11166,33.09245],[57.11204,33.09227],[57.1124,33.09217],[57.11272,33.09211],[57.11351,33.09204],[57.11383,33.09206],[57.11437,33.09214],[57.11542,33.09235],[57.11573,33.09244],[57.11789,33.09337],[57.11829,33.09353],[57.11846,33.09355],[57.11855,33.09355],[57.11868,33.0935],[57.11886,33.09337],[57.11899,33.09322],[57.1191,33.09306],[57.11916,33.09292],[57.11927,33.09253],[57.11938,33.09201],[57.11943,33.09189],[57.11953,33.09174],[57.11963,33.09166],[57.11983,33.09158],[57.12137,33.09114],[57.12147,33.09116],[57.12304,33.09172],[57.12383,33.09205],[57.12405,33.0922],[57.12508,33.09324],[57.1276,33.09572],[57.12805,33.09621],[57.13039,33.09905],[57.13142,33.10032],[57.13172,33.1008],[57.13201,33.10138],[57.13233,33.10211],[57.13289,33.1034],[57.13351,33.10478],[57.13359,33.10494],[57.13364,33.10503],[57.13382,33.10525],[57.134,33.106],[57.13429,33.1072],[57.13499,33.10938],[57.13557,33.11103],[57.1358,33.11169],[57.1362,33.11277],[57.1363,33.11298],[57.13642,33.11324],[57.13668,33.11358],[57.1368,33.1137],[57.13689,33.11377],[57.137,33.1138],[57.13717,33.1138],[57.1373,33.11377],[57.13743,33.11373],[57.13757,33.11364],[57.13885,33.1127],[57.13982,33.11214],[57.1411,33.11141],[57.14196,33.11101],[57.14207,33.11194],[57.14214,33.11323],[57.1492,33.10914],[57.15204,33.10748],[57.15369,33.10654],[57.1589,33.10357],[57.16038,33.10273],[57.16044,33.10305],[57.16126,33.10263],[57.16197,33.10227],[57.16199,33.10223],[57.16201,33.10219],[57.16202,33.102],[57.16204,33.10176],[57.16208,33.10167],[57.16238,33.10152],[57.16293,33.10125],[57.16261,33.09918],[57.16242,33.09798],[57.16241,33.09785],[57.16244,33.09751],[57.16248,33.09723],[57.16247,33.0971],[57.16229,33.09592],[57.16249,33.09578],[57.16254,33.09572],[57.16259,33.09566],[57.16282,33.09504],[57.16296,33.09457],[57.16402,33.09428],[57.16611,33.09433],[57.16702,33.09259],[57.1672,33.09229],[57.16735,33.0921],[57.16751,33.09194],[57.16796,33.09159],[57.16837,33.09139],[57.16868,33.09122],[57.16901,33.09099],[57.16966,33.09041],[57.1705,33.08954],[57.17119,33.08863],[57.17138,33.08838],[57.1714,33.08799],[57.17165,33.08772],[57.17201,33.08738],[57.17243,33.08726],[57.17316,33.08731],[57.17343,33.08727],[57.17374,33.08718],[57.17403,33.08683],[57.17423,33.08625],[57.17442,33.08578],[57.17478,33.08547],[57.17602,33.08481],[57.17657,33.08438],[57.17701,33.08391],[57.17755,33.08322],[57.17805,33.08262],[57.17857,33.0821],[57.17961,33.08187],[57.17972,33.08176]]
57° 10' 52.2048" N 33° 5' 10.9032" E